Bộ phận điều độ: 0931.599.395 / Trưởng bãi: 0916.719.566
Bộ phận MNR: 0916.815.269 / Email: depot.hph@vinabridge.com.vn
Mọi đóng góp ý kiến hoặc phản hồi vui lòng gửi: info@vinabridge.com.vn